Bulgaria


 

 

Принципи

 

Принципите представляват десет ясно дефинирани насоки, описващи как на практика се прилага нашата фирмена култура Novo Nordisk Waу, като помагат на нашите мениджъри и служители да действат в съответствие с основните ни ценности:

1. Ние създаваме стойност като прилагаме бизнес подход, в центъра на който е пациентът.


2. Ние си поставяме амбициозни цели и се стремим към отлични постижения.


3. Ние сме отговорни за нашите финансови, екологични и социални резултати.


4. Ние осигуряваме иновации в полза на нашите акционери.


5. Ние изграждаме и поддържаме добри взаимоотношения с нашите ключови партньори.


6. Ние се отнасяме с уважение към всекиго.


7. Ние се фокусираме върху личните резултати и развитие.


8. Ние имаме здравословна и ангажираща работната среда.


9. Ние оптимизираме начина си на работа и се стремим към опростяване.


10. Никога не правим компромиси с качеството и бизнес етиката.


От думи към дела

За да се гарантира, че нашата организация прилага тези ценности, ние провеждаме постоянни фасилитации - един вид "одит на ценностите".

Високопоставени служители се назначават за фасилитатори и те посещават филиали на компанията, като разговарят със служители, мениджъри и вътрешни клиенти, проверяват документи и местните бизнес практики, за да се прецени до каква степен филиалите се ръководят  в съответствие с Novo Nordisk Way. И щом открият областите за подобрение, тези фасилитатори дават гласност и споделят най-добрите практики в подразделенията на Ново Нордиск.

Всяко подразделение се одитира поне на всеки шест години - някои на всяка трета година или дори всяка година. Консолидираните констатации и тенденции се докладват на  изпълнителното ръководство всяко тримесечие, а на Съвета на директорите – веднъж годишно.

Това е гаранция, която ни помага да запазим нашата здрава фирмена култура, отличаваща се с отговорни и устойчиви бизнес практики, и гарантира, че Novo Nordisk Way съществува не само на думи, но и като начин, по който работим в целия свят.

Ако искате на да научите повече относно Novo Nordisk Way, моля обърнете се към Mogens Thorsager Jensen или Jennifer Marczynski.