Bulgaria


Как да съобщите за оплакване или нежелана реакция

Ако Вие или лицето, от чието име подавате съобщението, имате сериозна нежелани реакции, трябва да се обърнете към лекаря си или към друг медицински специалист, преди да съобщите за нея.


Подадената от Вас информация за оплаквания и нежелани реакции е важна обратна връзка за нашите продукти. Ако сте получили нежелана реакция или имате оплакване от продукт на Ново Нордиск, Ви препоръчваме да съобщите за това и на Ново Нордиск.

 

Свържете се с Ново Нордиск

За да съобщите директно на Ново Нордиск:

Изпратете имейл на адрес: safety_bg@novonordisk.com
или се обадете:тел.: 02/ 962 74 71 или

КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ ПО ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ:

Гергана Стоичкова                        0888 352 442    
Троя Гърбева        0884 161 071
Радослава Сомлева            0888 933 005

 

Защо да съобщавате на Ново Нордиск за оплаквания и нежелани реакции?

Въпреки че преди да получат разрешение за употреба нашите продукти преминават подробни изследвания в поредица от клинични изпитвания, ние не можем да научим всичко за нежеланите реакции, които могат да предизвикат, докато не бъдат използвани от много хора в продължителен период от време.

Компанията Ново Нордиск непрекъснато следи за безопасността на всички свои продукти. Когато съобщавате за оплаквания и нежелани реакции, Вие ни давате ценна обратна връзка, с помощта на която ние можем да предприемаме необходимите действия и да подобряваме указанията за употреба на нашите продукти.

 

Каква информация трябва да предоставите

Когато съобщавате за оплаквания или нежелани реакции, по възможност посочете следната информация:


Данни за продукта

·         Наименование на продукта (търговско наименование)?

·         За лечението на какво заболяване се използва продуктът?

·         Как приемате продукта (дозировка, честота на прием)?

·         Какъв е партидният номер на продукта?

·         Ако оплакването е за дефект в продукта: коя част и функция на продукта са засегнати? Как е възникнал дефектът? Разполагате ли с мостра от продукта?

Данни за нежеланата реакция

·         Описание на подозираната нежелана реакция, включително дали сте се възстановили от нея

·         Кога възникна нежеланата реакция?

·         Имате ли други заболявания?


Данни за пациента

·         Пол

·         Възраст, дата на раждане или възрастова група (например дете, подрастващ, възрастен, в старческа възраст)

·         Държава


Данни за съобщителя

·         Имена

Данни за контакт


Защита на данните

Всички лични данни, съобщени във връзка с оплакване или нежелана реакция, се обработват съгласно приложимите нормативни разпоредби във връзка със защита на личните данни:

•       Вашето съобщение се използва само за научна оценка на лекарството и качеството на продукта.

•       Информацията за нежелани реакции се съхранява в нашата глобална база данни за безопасност, без разкриване на самоличността на пациента и/или съобщаващия, като данните редовно се анализират за установяване на тенденции.

•       Ново Нордиск може да информира за съобщените оплаквания и нежелани реакции на компетентните здравни органи, когато се изисква по закон. Информацията не включва данни, разкриващи самоличността на физическите лица (пациент, съобщаващ и др.).

•       Ново Нордиск съхранява данните за срока, предвиден по закон.

•       Вие имате всички права относно Вашите лични данни, предвидени в Закона за защита на личните данни и другите приложими закони, в това число да поискате достъп до Вашите данни, както и съгасието за тяхното обработване.