Bulgaria


Лекарствена безопасност

Според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските специалисти имат задължение да информират притежателите на разрешението за употреба и ИАЛ за всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, наблюдавана при техен пациент.

За Ново Нордиск Фарма ЕАД е от изключително значение непрекъснатото проследяване и актуализиране на профила на безопасност на нашите лекарствени продукти, за да можем да предоставим на пациентите лечение с най-високо качество и същевременно да изпълним законовите изисквания във връзка с лекарствената безопасност.

Молим Ви да ни информирате за всякакви нежелани събития, настъпили по време на употреба на продукти на Ново Нордиск (включително предозиране, неправилна употреба, злоупотреба, медикаментозна грешка, взаимодействия с други медикаменти, предаване на инфекциозни заболявания, бременност, липса на ефект и други).

Съобщения могат да изпращат всички медицински специалисти: лекари, стоматолози, магистър-фармацевти, медицински сестри и др.

Пациентите, които смятат, че при тях са настъпили нежелани събития във връзка с използваните от тях медикаменти, могат да уведомят лекуващия си лекар.

Информацията, която получаваме, ще бъде третирана в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ ПО ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ:

титуляр: Силвана Тотева 0889 891 098
заместник: Троя Гърбева 0884 161 071
заместник: Радослава Сомлева 0888 933 005


тел.: 02/ 962 74 71 факс: 02/962 55 72

e-mail: safety_bg@novonordisk.com