Горещата линия за нарушаване на правилата се наблюдава от Одитния комитет, който е част от Съвета на директорите на "Ново Нордиск".

Ако сте служител на Ново Нордиск, Ви насърчаваме да подадете сигнал към местното ръководство, местния юридически отдел или човешки ресурси. Ако това е невъзможно, можете да използвате посочените по-долу опции.

Въпроси, свързани с бизнес етика, счетоводни въпроси и измами, Novo Nordisk Way, потенциални нарушения, свързани с лични данни, качество или други въпроси, които включват правни рискове и/или други сериозни рискове за Ново Нордиск, трябва да бъдат докладвани на горещата линия. Примери за кои опасения да докладвате, можете да намерите по-долу.

Моля, обърнете внимание, че горещата линия за нарушаване на правилата не трябва да се използва за докладване на жалби на клиенти, странични ефекти или фалшиви продукти. Моля, проверете стандартната форма за връзка с нас за инструкции относно докладването на подобни опасения.

 • Нарушаване на политиките и стандартите за бизнес етика от Ново Нордиск или трети страни, представляващи Ново Нордиск.
  Примерите включват неправомерни продажбени и маркетингови дейности, предоставяне или получаване на неподходящи облаги, неправилно предоставяне на мостри на продукти, неправилни взаимоотношения с клиенти или трети страни и неподходящи взаимодействия с пациентите.

 • Сериозно нарушение на Novo Nordisk Way, свързано с управленски практики, бизнес практики или поведение.
  Примерите включват несправедливо отношение към служители, неправомерно поведение на служители на ръководни позиции или неподходящи взаимоотношения.

 • Опасения относно съмнително счетоводство, вътрешен контрол, одит и финансово отчитане или умишлени действия за получаване на облаги като пари, имоти или услуги.
  Примерите включват фалшиви финансови отчети, недостатъчен вътрешен контрол, фалшифициране на документи и злоупотреба с активи на Ново Нордиск или кражба.

 • Опасения относно качеството, засягащи продуктите или свързаните с GxP процеси, които не се разглеждат в системата за управление на качеството.

 • Потенциално нарушение на личните данни, всеки умишлен или случаен достъп, разкриване, унищожаване или промяна на лични данни без разрешение.

 • Опасение относно участието на Ново Нордиск в злоупотреби или нарушения на правата на човека, както и бизнес поведение в нарушение на зачитането на правата на човека.

 • Нарушения на антитръстовите правила или честнтата търговия, шпионаж или саботаж и нарушения на информационната сигурност.

Може да съобщите за потенциални нарушения на горещата линия за нарушаване на правилата по телефона или онлайн.

Горещата линия се управлява от трета страна и сигналите могат да бъдат анонимни. Ние обаче насърчаваме всички сигнализиращи лица да се идентифицират, за да можем по-добре да проучим случая и да поддържаме контакт по време на разследване.

За допълнителни указания и съответните телефонни номера, моля, посетете портала за докладване.

Може да изберете между няколко езика в горния десен ъгъл при отваряне на линка. Когато съобщавате за случай по телефона, вероятно ще е нужно да изчакате известно време, за да се освободи агент, който да отговори на Вашето обаждане.

Портал за докладване

Моля, използвайте този линк, ако се намирате в Иран: Портал за докладване

Когато докладвате случай по телефона или онлайн, ще получите уникален номер на случая и ще бъдете помолени да създадете парола.

С тези данни можете да проверявате Вашия сигнал, да видите дали има въпроси към него и да предоставите допълнителна информация.

Ние не толерираме дискриминация или ответни действия срещу лица, които добросъвестно подават сигнал или участват в разследване. Ако смятате, че някой предприема подобни действия срещу Вас за докладване или участие в разследване, трябва незабавно да се свържете с горещата линия за спазване на изискванията. Всички такива сигнали ще бъдат разследвани поверително.

Горещата линия за нарушаване на правилата е със седалище в Копенхаген, Дания. Следователно е обект на датски ограничения и ограничения на Европейския съюз, свързани с изготвянето на такива доклади.